Przemoc w rodzinie, problem społeczny, czy argument w rozwodzie. Bardzo często podczas sprawy rozwodowej podnoszony jest argument znęcania się małżonka nad rodziną. Jednak równie często w trakcie procesu okazuje się, że sprawa o znęcanie została założona dla celów dowodowych. Niestety fałszywe oskarżenia zazwyczaj pozostają bezkarne. Może warto bardziej uważnie przyjrzeć się takim przypadkom?

Dotychczasowe doświadczenie związane z prowadzeniem spraw rodzinnych przez adwokatów naszej Kancelarii pozwala stwierdzić, iż jest to szczególna dziedzina prawa. Silne emocje towarzyszące sprawom rodzinnym bardzo często nie pozwalają zakończyć zaistniałego konfliktu bez pomocy prawnika.

Nie wszystkie zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego mają charakter sporny. Istnieje bowiem szereg czynności prawnych, które należy podjąć w celu uporządkowania wzajemnych relacji (w tym również majątkowych) czy to w związku małżeńskim, w konkubinacie, czy to w stosunkach między rodzicami albo rodzicem a dzieckiem. Nasza Kancelaria służy pomocą prawną w obu powyższych aspektach zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym.

Na tradycyjnym już spotkaniu świąteczno-noworocznym władze gminy podsumowały ubiegły rok, a osobom zaangażowanym w życie naszej społeczności lokalnej podziękowały witrażami z wizerunkiem patrona gminy oraz statuetkami anioła. Wśród naszych stałych sponsorów wyróżnienia otrzymali: Pan mecenas Adam Tusch z Kancelarii Adwokackiej Tusch, Pan Marian Wernerowski z firmy Transwer oraz Pani Ludmiła Romanowska - Topór z firmy Novar, która przekazała na ręce pani dyrektor piękny obraz z widokiem zabytków Torunia.
Z powodu obowiązków służbowych nie wszyscy mogli przybyć na uroczystą sesję. W imieniu pana Wójta i pani Przewodniczącej wyróżnienia przekazali uczniowie naszej szkoły. Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy za współpracę.

Alimenty

18
Nov

Spotkałem się dziś na sali sądowej z takim oświadczeniem pozwanego w zakresie alimentacji na małoletnie dziecko. Jestem bezrobotny – więc nie muszę płacić alimentów, hmm, ciekawa konstrukcja 

Otóż, wbrew oświadczeniu przemiłego pana, obowiązek alimentacyjny nie jest uzależniony od zatrudnienia, a od uzasadnionych potrzeb uprawnionego i majątkowych możliwości zobowiązanego. Kluczowe zatem pozostają majątkowe możliwości zobowiązanego (rozumiane jako jego potencjał: wykształcenie, wiek, doświadczenie, zgromadzony majątek itp.) a nie jego aktualna sytuacja zawodowa. Może się zdarzyć, że osoba bezrobotna wcześniej bardzo dobrze zarabiała i jej sytuacja majątkowa cały czas pozostaje dobra. Często zdarza się, że osoba formalnie bezrobotna, faktycznie osiąga dochód, który nie jest nigdzie ewidencjonowany, ale zdarzają się sytuacje, że pozostawanie bez pracy niezawinione będzie przekładać się na wysokość alimentów.

POMOC

16
Sep
Dziś do Kancelarii zwrócił się klient z prozaicznym pytaniem, a jednocześnie w praktyce często powodującym wiele kontrowersji.
Mam w wyroku rozwodowym ustalone kontakty z dziećmi w każdy 1 i 3 weekend miesiąca począwszy od piątku godz. 15.00 do niedzieli godz. 19.00. Czy weekend, który składa się z jednego dnia wrześniowego i dwóch dni październikowych to ostatni weekend września, czy pierwszy weekend października? Matka dzieci wykorzysta każdą okazję, aby utrudnić mi kontakty.
Pytanie o tyle aktualne bo sporny weekend tuż tuż ;), czyli kwestia do rozwiązania. Określenie „począwszy od piątku godz. 15.00” – wyjaśnia problem skoro z wyroku sądu wynika, że weekend zaczyna się w piątek o godz. 15.00, to pierwszy weekend miesiąca zaczyna się w pierwszy piątek miesiąca.
Czyli pierwszym weekendem jest pierwszy pełen weekend – taki, który w całości przypada w danym miesiącu.
W sytuacjach mocno spornych warto rozważyć złożenie do sądu wniosku o wykładnię wyroku. Wniosek taki można złożyć w każdym czasie – nie ma żadnego terminu, po którym nie jest to już możliwe. We wniosku należy dokładnie opisać, jakie wątpliwości związane z treścią wyroku sąd ma wyjaśnić. Od wniosku o wykładnię wyroku nie pobiera się opłaty.
Można też złożyć do sądu wniosek o zmianę wyroku co do kontaktów i zaproponować zapisy nie budzące wątpliwości. Przy czym trzeba to zrobić w trybie właściwym w danych okolicznościach. 
W takich sytuacjach nasza Kancelaria służy pomocą.

Zmiany

17
Apr

Zmiany, zmiany, zmiany. Czy na lepsze? Stowarzyszenie "Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców" przedstawiło Projekt zmian prawa rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu karnego oraz ustawy o kuratorach sądowych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy kodeks cywilny, ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

Przedstawiam poniżej tekst

U S T A W A z dnia … 2016 r. o zmianie Ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Ustawy Kodeks postępowania cywilnego - Ustawy Kodeks karny - Ustawy o Kuratorach sądowych - Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Ustawy Kodeks cywilny - Ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Art. 1 W ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2015r poz. 2082): Art.1 KRiO zmienia brzmienie: Art. § 1 KRiO normuje wszelkie relacje rodzinne pomiędzy dzieckiem i jego rodzicami bądź opiekunami prawnymi. § 2 Ilekroć w przepisach KRiO jest mowa o: 1. rodzinie – rozumie się przez to: podstawowy, naturalny związek mężczyzny i kobiety żyjących z dziećmi lub bez dzieci, bądź rodzica z dzieckiem oparty na więzach krwi bądź orzeczeniu sądowym. Rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra jej członków, a w szczególności dzieci, podlega niezbędnej ochronie oraz wsparciu, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie, 
2. dobru dziecka – rozumie się przez to: naturalne i podmiotowe prawa dziecka do bezpośredniej opieki i wychowywania go przez każdego z rodziców (lub opiekuna) w celu zapewnienia mu prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego i duchowego oraz prawa tworzenia i utrwalania z każdym z rodziców (bądź z opiekunem prawnym) oraz rodziną więzi rodzicielskich, które mają istotne znaczenie dla przygotowania go do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie , 
3. odpowiedzialności rodzicielskiej – rozumie się przez to: zespół praw i obowiązków rodzica związanych z opieką nad dzieckiem i pieczą nad jego majątkiem, wykonywanych równo przez oboje rodziców, także styczność z dzieckiem i zagadnienia związane z jego utrzymaniem i wychowaniem oraz miejscami pobytu, 
4. więzi rodzicielskiej – rozumie się przez to: naturalną i szczególną relację rodzinną pomiędzy dzieckiem, a rodzicem lub opiekunem prawnym realizowaną zgodnie z dobrem dziecka, która podlega ochronie prawnej, 
5. prawie dziecka do obojga rodziców – rozumie się przez to: prawne zabezpieczenie dziecku jego podmiotowości i autonomicznych praw związanych z ochroną więzi rodzicielskiej z każdym z rodziców i innymi członkami rodziny, 
6. opiece naprzemiennej – rozumie się przez to: wykonywanie odpowiedzialności rodzicielskiej, tj. opieki nad dzieckiem przez rodzica w ich wspólnym lub w różnych miejscach zamieszkiwania równym lub w porównywalnym czasie wykonywania tych praw, 
7. alienacji rodzicielskiej – rozumie się przez to: zespół świadomych lub nieświadomych zachowań prowadzących do powstawania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem. To manipulowanie przekonaniami, postawami, emocjami (m.in. strachem i lękami dziecka) szantaż emocjonalny, utrudnianie rodzicowi wykonywania opieki nad dzieckiem bądź więzi dziecka z drugim rodzicem oraz inne negatywne działania prowadzące do niszczenia ich wzajemnych relacji. Alienacja rodzicielska stanowi formę przemocy psychicznej stosowanej przez rodzica wobec dziecka i drugiego rodzica. 
Dotychczasowy art. 1 KRIO oznacza się jako „artykuł 1 a”. 
Do art. 1a, dodaje się § 5: §5. Przed zawarciem małżeństwa, kobieta i mężczyzna składają oświadczenie o wyborze małżeńskiego ustroju majątkowego. Niniejszy przepis stosuje się do każdej formy zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z przepisami niniejszego działu. 
Z dotychczasowej treści art. 21 § 1, skreśla się zdanie o treści: przy czym małżonek który zawarł maleństwo w złej wierze, traktowany jest jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego. 
Z dotychczasowej treści art. 28 - po wyrazach „potrzeb rodziny” skreśla się treść: sąd moŜe nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. 
i zastępuje zdaniem: sąd po wysłuchaniu stron może nakazać aby część wynagrodzenia za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były do wysokości 1/2 najniższego wynagrodzenia wypłacane do rąk drugiego małżonka. 
Art. 31 §1 otrzymuje nowe brzmienie: Z chwilą zawarcia małżeństwa – z zastrzeżeniem art. 1a §5 – w przypadku zgodnego oświadczenia woli w przedmiocie wyboru wspólności majątkowej, powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością majątkową, należą do majątku osobistego każdego z małżonków. 
W art. 31§ 2 skreśla się pkt. 3. 
W art. 33 dodaje się pkt.11 o brzmieniu: 11) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Art. 57 skreśla się. 
Art. 58 § 1 i 1 a otrzymują brzmienie: § 1. W wyroku orzekającym rozwód lub separację, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców oraz ochronę więzi rodzicielskiej, powierza wykonywanie odpowiedzialności rodzicielskiej obojgu rodzicom i orzeka o opiece naprzemiennej nad dzieckiem, którą rodzice wykonują w równych przedziałach czasowych. Rodzeństwo powinno wychowywać się razem. § 1a. Rodzice mogą postanowić inaczej w przedmiocie opieki naprzemiennej, o której mowa w § 1. Sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców oraz ochronę więzi rodzicielskiej, na wniosek jednego rodzica orzeka, iŜ dziecko będzie zamieszkiwało z drugim rodzicem w większym okresie czasu niż określono w § 1. Jeśli rodzice nie postanowią inaczej, sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania oraz wychowania dziecka, kierując się tabelą alimentacyjną i proporcjonalnie do czasu trwania opieki. 
Skreśla się § 1b. 
Dodaje się § 1 c. w brzmieniu: §1c. Właściwy minister do spraw polityki społecznej w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego ustali w rozporządzeniu i ogłosi tabelę alimentacyjną na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania i wychowania dziecka, uwzględniając coroczną waloryzację oraz wiek dziecka. W § 4 skreśla się po wyrazie „dzieci” wyrazy: „i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej” i dodaje po wyrazie „dzieci”: „z zastrzeżeniem §1 i § 1a” Art. 60 otrzymuje brzmienie: § 1.MałŜonek rozwiedziony, który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego, dostarczenia środków utrzymania z uwzględnieniem art. 144(1) Obowiązek ten wygasa z upływem trzech lat od orzeczenia rozwodu oraz w razie zawarcia przez uprawnionego małżonka nowego małżeństwa. 
Art. 61 skreśla się. 
Art.61³ – zmienia się §1, poprzez skreślenie wyrazów: „art. 57”. § 2 art. 613 skreśla się. 
W art.616§ 3 – zmienia się brzmienie: §3 Znosząc separację, sąd stosuje przepisy z art. 58. 
Art. 62 § 1 – do dotychczasowej treści tego paragrafu – na końcu – dopisuje się zdanie o następującym brzmieniu: lub w przypadku złożenia zgodnego oświadczenia woli przez matkę dziecka i mężczyznę, od którego dziecko pochodzi, który jest biologicznym ojcem dziecka. 
Art. 66 zmienia się poprzez nadanie dotychczasowej treści tego art. numeracji §1 i dodanie § 2 o treści: §2 Mężczyzna może wytoczyć powództwo przeciwko matce dziecka i dziecku, jeśli powziął uzasadnione przekonanie, że dziecko pochodzi od niego i nie pochodzi od mężczyzny, który je uznał. 
Art. 67 otrzymuje brzmienie: Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki lub mężczyzna, który uznał dziecko, nie jest ojcem tego dziecka. W tym celu stosuje się dowód z badań DNA. 
Rozdział II Tytuł Oddziału 2 - „Władza rodzicielska” – zastępuje się nazwą „Odpowiedzialność rodzicielska” 
Zawarte w poszczególnych artykułach kodeksu wyrazy "władza rodzicielska" zastępuje się wyrazami "odpowiedzialność rodzicielska". Art. 93 otrzymuje brzmienie: §1. Odpowiedzialność rodzicielską wykonują oboje rodzice dziecka i w równym stopniu są oni uprawnieni i zobowiązani do jej wykonywania. § 1 a. Zwolnienie z wykonywania odpowiedzialności rodzicielskiej rodzica może nastąpić jedynie w sytuacjach: 1) zagrożenia życia lub zdrowia dziecka ze strony tego rodzica , 2) uporczywego utrudniania przez tego rodzica wykonywania odpowiedzialności rodzicielskiej czy uniemożliwiania lub utrudniania opieki bądź styczności z dzieckiem. 
Dodaje się §1b w brzmieniu: Zwolnienie to musi być poprzedzone innymi środkami pomocy rodzicowi, który niewłaściwie wykonywał swoją odpowiedzialność rodzicielską. 
§2 otrzymuje brzmienie: Sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka, stosuje odpowiednio przepisy art. 58 lub 107. 
Art.96 ¹ - otrzymuje brzmienie: Art. 96 ¹ Osobom wykonującym odpowiedzialność rodzicielską oraz sprawującym opiekę nad dzieckiem zakazuje się stosowania kar cielesnych i przemocy psychicznej, za którą w szczególności uważa się alienację rodzicielską i wychowywanie w duchu wrogości do drugiego rodzica oraz utrudnianie wykonywania opieki nad dzieckiem czy styczności dziecka z rodzicem, o których mowa w przepisie art. 58 i 107 oraz w przepisach o kontaktach. W art. 97 w § 1 – na końcu dodaje się wyrazy: nawet jeżeli żyją oni w rozłączeniu. 
Dodaje się §3 o brzmieniu: §3 Zmiana miejsca pobytu/zamieszkania, wymaga zgodnej woli rodziców. W przypadku braku takiej zgody przez rodzica, sąd – na jego wniosek – postanawia o natychmiastowym powrocie dziecka do ostatniego wspólnego miejsca pobytu/ zamieszkania, w którym dziecko było pod opieką obojga rodziców. 
W art. 98 w § 1 - treść tego paragrafu otrzymuje brzmienie: § 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich opieką rodzicielską. Każde z nich może działać samodzielnie z wyjątkiem zmiany miejsca pobytu i ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, zgodnie z zastrzeżeniami art.97 § 3. 
Art. 107 otrzymuje brzmienie: § 1. Jeżeli rodzicie dziecka wykonują odpowiedzialność rodzicielską i nie mogą dojść do porozumienia w przedmiocie wykonywania opieki nad dzieckiem, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców oraz ochronę więzi rodzicielskiej, powierza wykonywanie odpowiedzialności rodzicielskiej obojgu rodzicom i orzeka o opiece naprzemiennej nad dzieckiem, którą rodzice wykonują w równych przedziałach czasowych. Rodzeństwo powinno wychowywać się razem. § 1a. Rodzice mogą postanowić inaczej w przedmiocie opieki naprzemiennej, o której mowa w § 1. Sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców oraz ochronę więzi rodzicielskiej, na wniosek jednego rodzica orzeka, iż dziecko będzie zamieszkiwało z drugim rodzicem w większym okresie czasu niż określono w § 1. Jeśli rodzice nie postanowią inaczej, sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania oraz wychowania dziecka, kierując się tabelą alimentacyjną i proporcjonalnie do czasu trwania opieki. 
Art. 110 § 1 zmienia się poprzez skreślenie wyrazu „przemijającej”, po wyrazie „W razie”. 
Art. 111 skreśla się. 
Oddział 3 Kontakty z dzieckiem 
Art. 113. § 1. otrzymuje brzmienie: Kontakty dziecka są podmiotowym prawem i obowiązkiem dziecka i rodzica. Kontakty dziecka z rodzicem mają zastosowanie, gdy rodzic został zwolniony z wykonywania odpowiedzialności rodzicielskiej, lub gdy nastąpiło zawieszenie wykonywania odpowiedzialności rodzicielskiej oraz wtedy, gdy nie chce lub nie może sprawować opieki naprzemiennej. Powyższe przepisy mają zastosowanie, także w przypadku gdy dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim wykonuje opiekun bądź rodzina zastępcza. 

Dodaje się §1a: Jeżeli rodzice dokonali wyboru rodzaju opieki nad dzieckiem w myśl art. 58 czy art. 107, bądź gdy sąd orzekł w tym przedmiocie, to dziecko ma prawo i obowiązek do utrzymywania styczności z tym rodzicem, u którego w danym czasie nie przebywa. Przepisy §2 stosuje się odpowiednio. Styczność ta nie może być ograniczana. 
Dodaje się § 1 b. w brzmieniu: §1b O regulacji kontaktów sąd orzeka na wniosek tego rodzica, który nie wyraża zgody na sprawowanie jakiejkolwiek formy opieki naprzemiennej, lub z przyczyn uzasadnionych nie może jej sprawować. 
§ 3 otrzymuje brzmienie: §3 W przypadku regulacji kontaktów rodzica z dzieckiem przez sąd, kontakt który się nie odbył z jakichkolwiek powodów będzie zrealizowany w innym czasie. Sąd, na wniosek rodzica uprawnionego postanowi o kumulacji nieodbytych kontaktów w dogodnym dla uprawnionego rodzica czasie , w okresie ferii czy wakacji lub w innym okresie wolnym od nauki. 
W art. 1131 skreśla się wyrazy „i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia”. 
Art.113² otrzymuje brzmienie: §1 Kontakt rodzica z dzieckiem mający miejsce w szpitalu, przedszkolu, szkole czy w innej placówce, w której dziecko przebywa, nie podlega ingerencji drugiego rodzica, ani placówki w której dziecko przebywa, ani regulacji sądu i odbywa się zgodnie z wewnętrznymi przepisami tych placówek. 
§2 otrzymuje brzmienie: Za utrudnianie kontaktu, sąd ustali wysokość zapłaty na rzecz uprawnionego rodzica w ½ wysokości najniższego wynagrodzenia za każde naruszenie prawa do kontaktu. 
Dodaje się §3: Za naruszenie prawa do kontaktu, w wymiarze większym niż trzy - sąd z urzędu stosuje art. 109. 
Art. 1133 skreśla się. 
Art. 135 § 1 otrzymuje brzmienie: Zakres świadczeń alimentacyjnych na dzieci określa się zgodnie z tabelą alimentacyjną. Do określenia wysokości tych świadczeń, mają zastosowanie przepisy z art. 58 lub art. 107. 
Art. 2 
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101) Kodeks postępowania cywilnego wprowadza się następujące zmiany: 
W art. 13 dodaje się § 3 § 3. Przepisy o organizacjach społecznych stosuje się do wszystkich postępowań oraz do wszystkich typów spraw. 
W Tytule III - Organizacje pozarządowe 
Zmienia się § 1 art. 61 i nadaje mu się brzmienie: Art. 61. § 1. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa bądź przystępować do toczącego się postępowania we wszystkich typach spraw na zasadzie pełnomocnictwa i z zastrzeżeniem art. 13 § 3. § 2 art. 61 uchyla się. 
DZIAŁ III ROZDZIAŁ I Przedmiot i ocena dowodów 
Art. 2161 otrzymuje brzmienie: Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka, wysłucha je po ukończeniu 13 roku życia i za zgodą obydwojga rodziców. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. 
Art. 233 §1 – otrzymuje brzmienie: §1 Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału, zgodnie z logiką, doświadczeniem życiowym i zasadami współżycia społecznego. 
Dodaje się § 3 do art. 233 § 3 Sąd nie może oddalić wniosków dowodowych jednej strony w przypadku gdy dopuścił dowód drugiej strony na tę samą okoliczność. 
W oddziale 3 zeznania świadków 
Do art. 266 dodaje się § 1 a w brzmieniu: Jeżeli świadek ma składać zeznania, przewodniczący obligatoryjnie odbiera od niego przyrzeczenie mówienia prawdy pod groźbą kary za fałszywe zeznania. 
Art. 267 otrzymuje brzmienie: Nie składają przyrzeczenia świadkowie małoletni, którzy nie ukończyli lat piętnastu, oraz osoby skazane wyrokiem prawomocnym za fałszywe zeznania. 
Art. 273 - dodaje § 1 zdanie: Świadek obowiązkowo podpisuje protokół, jeśli został sporządzony pisemnie. Brak jego podpisu, unieważnia całość złożonych przez niego zeznań. 
W rozdziale 2 Sprawy o rozwód i separację 
W Art.445 – w § 1 zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi.”

Art.445(1)- skreśla się 
Księga II Postępowanie nieprocesowe 
Art. 5191 § 2 - otrzymuje brzmienie: W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli skarga kasacyjna przysługuje w zakresie spraw wykonywania odpowiedzialności rodzicielskiej, kontaktów, w sprawach przysposobienia oraz o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy małżonkami, chyba że wartość przedmiotu zaskarżenia jest nisza niż sto tysięcy złotych. 
Rozdział 2 Inne sprawy rodzinne oraz opiekuńcze 
W art. 569, dodaje się § 1a w brzmieniu: W sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez rodziców żyjących w rozłączeniu, sądem właściwym jest sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania dziecka z obojgiem rodziców, a jeżeli takiego miejsca nie było, właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania dziecka. W art. 5821 zmienia się § 3: W razie obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub przez osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi osobie naruszającej orzeczenie o kontaktach nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie do zasad określonych w art. 59815,lub zagrozi zwolnieniem z odpowiedzialności rodzicielskiej. 
ODDZIAŁ 6 Sprawy dotyczące wykonywania opieki bądź kontaktów z dzieckiem 
Zmienia się cały Oddział 6. i nadaje mu się następujące brzmienie: 
Art. 59815. § 1. Sąd na wniosek rodzica lub innej uprawnionej osoby, zagrozi drugiemu rodzicowi lub osobie, pod pieczą której dziecko pozostaje, kwotą nie niższą niż ½ najniższego wynagrodzenia za każde naruszenie prawa do opieki nad dzieckiem bądź prawa do kontaktów. Sąd wydaje postanowienie w tym przedmiocie na posiedzeniu po wysłuchaniu stron. § 2. Rodzic lub inna uprawniona osoba, która poniosła koszty związane z wykonaniem opieki bądź kontaktu, może żądać o rodzica lub innej osoby, która utrudniła realizacje wykonania kontaktu, zwrotu tych kosztów . § 3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 2 przysługuje zażalenie. 
Art. 59816 § 1. Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy wydaje nakaz zapłaty należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do iloczynu liczby naruszeń i kwoty zagrożenia i stosuje przepisy z art. 109. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli osoba, której sąd zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej zgodnie z art. 5821 § 3, dopuściła się naruszenia obowiązku wynikającego z orzeczenia o kontaktach bądź opiece nad dzieckiem. 
§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. § 4. Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. 
Art. 59817 § 1. Do wniosku o wszczęcie postępowania uregulowanego w niniejszym oddziale należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie opieki bądź kontaktów z dzieckiem. § 2. Jeżeli postępowanie ma się toczyć na podstawie orzeczenia sądu albo innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed sądem lub innym organem państwa obcego lub przez niego zatwierdzonej, niezbędne jest stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia albo ugody. Przepisy art. 1150–11512, 11514 i 1152 stosuje się odpowiednio. 
Art. 59818§ 1. W sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem bądź opieki nad dzieckiem zastosowanie ma art. 570. Osoba uprawniona może złożyć wniosek do sądu. § 2. Przed wydaniem postanowień, o których mowa w oddziale niniejszym, sąd wysłucha strony postępowania. Postępowanie w przedmiocie zagrożenia kwotą i wydania nakazu zapłaty, prowadzi się w ramach jednego postępowania. 
TYTUŁ III INNE WYPADKI ZABEZPIECZENIA 
W art. 737 dodaje się zdanie: „W sprawach rodzinnych czy opiekuńczych, sąd wyznacza termin rozprawy bezzwłocznie po wpłynięciu wniosku, do 7 dni od daty jego złożenia do sądu. Sąd zamyka postępowanie nie później niż po 40 dniach. Przepis art. 472 stosuje się odpowiednio. 
Art. 7561 § 1, otrzymuje brzmienie: Sąd udzielając zabezpieczenia w zakresie roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem i kontaktów z dzieckiem, uwzględniając prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców i ochronę więzi rodzicielskiej, udziela zabezpieczenia w ten sposób, iż dziecko będzie zamieszkiwało naprzemiennie z każdym z rodziców w równych i powtarzających się okresach, a opieka nad dzieckiem będzie sprawowana naprzemiennie przez każdego z rodziców. Sąd na wniosek jednego rodzica może orzec, iż dziecko będzie zamieszkiwało z drugim rodzicem w większym okresie czasu niż określono w zdaniu poprzedzającym. 
W art. 7561 dodaje się § 2: „§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 472 stosuje się odpowiednio.” 
W art. 7561 dodaje się § 3: 
„§ 3. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia określonego w § 1 podlega rozpoznaniu w terminie 3 dni od daty wpłynięcia do sądu. 
W art. 7562 zmienia się zdanie po „myślniku” na: – sąd, na wniosek uprawnionego, w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozi obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu, stosownie do zasad określonych w art. 59815. 
DZIAŁ II Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności 
Do Art. 777. § 1. dodaje się pkt. 12 w brzmieniu: 12) prawomocne orzeczenie w przedmiocie alimentów 
DZIAŁ IV Zawieszenie i umorzenie postępowania 
Do art. 819 dodaje się § 3: Organ egzekucyjny umarza postępowanie z urzędu bądź na wniosek dłużnika, gdy ten nie ma żadnych zaległości wobec wierzyciela. Dotyczy to zwłaszcza świadczeń alimentacyjnych. 
Art. 3 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553) wprowadza się następujące zmiany: 
W art. 207 § 1 dokonuje się zmian poprzez zmianę katalogu kar: podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.
Rozdział XXVI Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece 
Art. 209 uchyla się 
W art. 211 dodaje się § 2 w brzmieniu: §2 Podmiotem przestępstwa z §1 nie może być biologiczny rodzic, chyba że został prawomocnie zwolniony z wykonywania odpowiedzialności rodzicielskiej. 
Dodaje się art. 211b, 211c w brzmieniu: Art. 211b §1 Kto, będąc rodzicem, członkiem rodziny, opiekunem prawnym lub osobą obcą względem dziecka, utrudnia lub uniemożliwia opiekę rodzicowi nad dzieckiem bądź utrudnia lub uniemożliwia kontakty dziecka z jego rodzicem czy opiekunem prawnym, podlega karze grzywny w wysokości od 2 .000 zł do 10.000 zł lub karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 1 roku. §2 Przepis z §1 ma zastosowanie również wobec osób z wszelkich placówek wychowawczych, oświatowych i szkolnych czy przedszkolnych oraz w szpitalnych, a także do innych podmiotów, które sprawują tymczasową opiekę nad dzieckiem. 
Art. 211c §1 Kto, w imieniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, przedszkolnej, szkolnej, oświatowej, szpitalnej lub każdej innej, która wykonuje tymczasową lub stałą opiekę nad dzieckiem – nie udziela rodzicowi lub opiekunowi prawnemu informacji o dziecku w formie ustnej i/lub pisemnej podlega karze grzywny w wysokości od 1.000 zł do 5.000 zł
Rozdział XXVII Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej 
W art. 212 dodaje się § 1a w brzmieniu: § Kto fałszywie pomawia drugą osobę w postępowaniu rodzinnym bądź opiekuńczym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2. 
dodaje się § 1b w brzmieniu: §3 Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1a jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze od 2 do 12 lat. 
Art. 4 w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r., o Kuratorach sądowych – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 wprowadza się następujące zmiany: 
Do art. 90 – dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: 5. Wszelkie koszty kuratorskie związane ze sprawami małoletnich i ich rodziców w postępowaniu rodzinnym bądź opiekuńczym ponosi Skarb Państwa. 
Zmianę art. 91 ust. 1 pkt. 3, poprzez zamianę wyrazu „obecność” na wyrazy: „każdą zrealizowaną godzinę obecności” 
Zmianę art. 91 ust. 2, poprzez zmianę wyrazów: „w wypadku określanym w ust. 1 pkt 3 – 10% kwoty bazowej” na wyrazy: „w wypadku określanym w ust. 1 pkt 3 – 1% kwoty bazowej” 
W art. 91 z ust.1 skreśla się pkt. 3 o treści: obecność przy kontaktach rodziców z dzieckiem ustalonych przez sąd. 
Art. 5. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz. U. z 2012r poz.1228, tekst jednolity. Wprowadza się stępującą zmianę: Art. 5 ust.3 pkt. 3b, pkt. 5, pkt. 6 - skreśla się. 
Art. 6 W ustawie Kodeks cywilny wprowadza się następujące zmiany: 
Wyrazy "władza rodzicielska" zastępuje się wyrażeniem "odpowiedzialność rodzicielska" 
Zmiany w art. 26: 
Art. 26 w § 2 otrzymuje brzmienie: § 2. Jeżeli odpowiedzialność rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym różne miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dłużej dziecko przebywa w opiece naprzemiennej. W przypadku opieki naprzemiennej w równych okresach czasowych i dwóch różnych miejscach zamieszkania rodziców, rodzice ustalają miejsce zamieszkania dziecka, w braku porozumienia rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. 
Dodaje się § 3: Przepis § 2 nie dotyczy sytuacji zmiany miejsca zamieszkania dziecka przez jednego rodzica, bez zgody drugiego. Wówczas miejscem zamieszkania jest ostanie miejsce zamieszkania dziecka. 
Art.7 W ustawie o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. z 2015r poz .1418) wprowadza się następujące zmiany: 
W Art.1.1 skreśla się wyrazy „ w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz” 
W Art. 19 par 1 skreśla się wyrazy „ w sprawach rodzinnych i opiekuńczych” 
Art.8 Do spraw rozpoczętych, co do których nie zapadło prawomocne orzeczenie, stosuje się przepisy niniejszej ustawy. W sprawach, w których pozbawiono władzy rodzica lub ograniczono władzę rodzicielską rodziców, z powołaniem się na konflikt rodziców, bądź niemożność osiągnięcia porozumienia rodzicielskiego, sąd na wniosek rodzica, któremu tę władzę ograniczono, przywraca pełnię odpowiedzialności rodzicielskiej (daw. władzy rodzicielskiej) 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

On - znany nie tylko w Toruniu zamożny biznesmen. Ona - przystojna kobieta z miejscowości koło Torunia. A pomiędzy nimi pięcioletnia Malwinka. Sprawa opieki nad dzieckiem tej byłej już pary praktycznie nie schodzi z sądowych wokand od 2012 roku.

Gdy ojciec wykupił byłej partnerce i ich wspólnej córce pobyt wakacyjny nad morzem, ona zadzwoniła po konkubenta i zniknęła. Ojciec szukał dziecka przez 4 miesiące. Zgłosił zaginięcie policji, wynajął detektywa Rutkowskiego, zjeździł pół Polski. W końcu, w akcie rozpaczy, o pomoc w poszukiwaniach córki poprosił jasnowidza z Człuchowa. Odchodził od zmysłów, płakał jak dziecko - relacjonuje adwokat Adam Tusch, specjalizujący się w sprawach rodzinnych. Czy takie historie to rzadkość? Czy wyjątkiem są takie porwania rodzicielskie, jak to dotyczące 3-letniego Fabianka Nadolskiego z Radomia? Niestety, nie. Liczba rozwodów w Polsce systematycznie rośnie - co roku rozstaje się 70 tysięcy par. W Toruniu orzeka się rocznie 400-500 rozwodów. Większość rozstających się osób ma dzieci. I te, coraz częściej, dosłownie wyrywane są sobie przez skłóconych rodziców. Walka dorosłych trwa latami, a dobro dziecka w tym wszystkim przestaje się już liczyć. A to dziecko ma prawo do obojga rodziców, a nie - oni prawa do niego - podkreśla Tusch.